Anasayfa Anasayfa
Sağlık Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü
 
Sağlık Kurumları Sağlık Kurumları
 
Sağlık Kurumları ASM
 
Sağlık Kurumları TSM
Görme Engelliler Görme Engelliler
E - Posta E - Posta
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
İç Kontrol İç Kontrol
İletişim İletişim
ACİL ve AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ve MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İZLEME ve DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ECZACILIK ve TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Samsun Sağlık Müdürlüğü » Şube Müdürlükleri » Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

  • Şube Müdürü
  • Görevler
  • Formlar & Eğitim ve Sunum Notları
  • İletişim
  Güncellenmektedir
  Güncellenmektedir
 

Güncellenmektedir

  Görevler
 

1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

5. Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

7. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,

9. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

10. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuvarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

11. Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

12. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

13. Evde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

14. Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek,

15. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek,

16. Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak,

17. İlgili sağlık birimlerinin malzeme ve personel planlamasını yapmak, ihtiyaçları tespit etmek ve temini için ilgili şube ile koordinasyon yapmak,

18. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ve malzemenin üretildiği, depolandığı iş yerlerinin, muayenehane ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, denetim yapmak, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,

19. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu hekimlik amaçlı öğrencilere ve halka ağız ve diş sağlığı eğitim programları yapmak, uygulamak, onaylatmak ilgili kurum ve kuruluşlarla ve özellikle kitle iletişim araçlarından da yararlanarak uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

20. Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,

21. Sağlık meslek liseleri diş protez teknisyenliği bölümü öğrencilerinin, kamu ve özel sektöre ait diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş protez laboratuvarları gibi uygulama alanlarında uygulamalı eğitimlerde sarf malzemesi desteğini sağlamak,

22. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren ilaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

23. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek.

24. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

25. Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

26. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

27. Görev alanına giren ilaç ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

28. İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

29. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek,

30. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

31. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

32. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartların, bu faaliyetleri yürütecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişileri denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

33. Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek,

34. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile tıbbi cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

35. Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak,

36. Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak,

37. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

38. Görev alanına giren tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak,

39. Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını ilgili birimler ile işbirliği içinde takip etmek,

40. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

41. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

42. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

43. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

 

 

 

  Formlar
 
Eczane ve Ecza Deposu Beyanname Formu Ön Yüz
Eczane ve Ecza Deposu Beyanname Formu Ön Yüz
Tür : .pdf Boyut : ( 73.4 KB )

Eczane ve Ecza Deposu Beyanname Formu Arka Yüz
Eczane ve Ecza Deposu Beyanname Formu Arka Yüz
Tür : .pdf Boyut : ( 58 KB )

  İletişim
 

 

No

Ünvanı

Adı Soyadı

Birimi

Dahili Numara

1

Tabip

Ayça ESEN

Özel Hastaneler

243

2

VHKİ

Erol DÜZKÖYLÜ

Özel Hastaneler

266

3

Memur

Mete UÇAN

Özel Hastaneler

280

4

Memur

Arzu ÖZEL

Özel Hastaneler

266

5

Tıbbi Sekreter

Asiye YILMAZ

Özel Hastaneler

280

6

Sağlık Memuru

Mevlüt GÜVEN

Özel Tanı ve Tedavi

252

7

Sağlık Memuru

Coşkun KESKİN

Özel Tanı ve Tedavi

252

8

VHKİ

Mustafa GÜZEL

Özel Tanı ve Tedavi

252

9

Diş Tabibi

Asuman YENİSEY

Ağız Diş Sağlığı

243

10

Eczacı

Hilal KARACA

Eczacılık

248

11

Eczacı

Hanife Berna İŞLEYEN

Eczacılık

229

12

Sağlık Memuru

Mustafa KARAOĞLU

Eczacılık

240

13

VHKİ

Gülhan GÖKTAŞ

Eczacılık

286

14

VHKİ

Sibel GÖR

Eczacılık

240

15

VHKİ

Tuba TAŞTAN

Eczacılık

286

16

Denetçi

Ayşe ÜNSAL KIRAN

Tıbbi Cihaz PGD

250

17

Denetçi

Yeter AZTOPAL

Tıbbi Cihaz PGD

282

18

Hizmetli

Nurcan KARAHAN

 

 

19

Hizmetli

Cengiz TANRIVERDİ

 

 

Samsun Sağlık Müdürlüğü
Samsun Sağlık Müdürlüğü - www.samsun.saglik.gov.tr © 2008 - 2018
T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. Samsun Valiliği Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı Alo 171 Sağlıkta Buluşma Noktası
Facebook   Twitter